სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება

PIN-ის მიზანს წარმოადგენს ხელი შეუწყოს სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირებას , სადაც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები

და სხვა დაინტერესებული მხარეები კონსტრუქციულად იქნებიან ჩართულნი ადგილობრივ თემში არსებული მწვავე საკითხების მოგვარების პროცესში. ამ მიზნით, PIN-ი იყენებს თანამონაწილეობრივი გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმებს. კერძოდ, ორგანიზაცია

ხელს უწყობს სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლების შესაძლებლობების ამაღლებას. PIN-ი გასცემს გრანტებს ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, მუნიციპალიტეტებსა და აქტიურ მოქალაქეებზე, კერძოდ კი, ახალგაზრდებზე და ამგვარად, ხელს უწყობს მათ მიერ საზოგადოებრივი საკითხების ერთობლივი გადაჭრის მცდელობებს; ამავდროულად, PIN-ის მიზანია წაახალისოს ადგილობრივი პროცესების დაფინანსება თავად ამ ერთეულების მიერ.


სრული ტექსტი ნაკლები ტექსტი

დასრულებული ჰუმანიტარული პროგრამები

რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის (ARSD)

რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის (ARSD)

რეგიონების მხარდაჭერა მდგრადი განვითარებისთვის (ARSD) 2 წლიანი პროექტია, რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და მიმდინარეობს 2017 წლის 2 ოქტომბრიდან. პროექტი ხორციელდება კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მიერ, პარტნიორ ორგანიზაციებთან: ფიფლ ინ ნიდ (PIN) და დემოკარტიის ინსტიტუტთან (IOD) თანამშრომლობით.   პროექტის მიზანია რეგიონების მდგრადი და ინკლუზიური განვითარები მდგრადი და ინკლუზიური განვითარების მიზნით, ხელი შეუწყოს ხელისუფლების შესაძლებლობების გაძლიერებას ქვეყნის რეგიონული განვითარების პოლიტიკის დაგეგმვასა და განხორციელებაში;

პროექტის მოსალოდნელი შედეგები:  შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოები ჩართულნი არიან მრავალმხრივ დიალოგში და გაძლიერებულია კომუნიკაციის მექანიზმები, რეგიონული განვითარების სტრატეგიის შემუშავების, განხორციელებისა და შეფასების პროცესი მეტად ეფექტური, ინკლუზიური და მონაწილეობითია, რეგიონული/ტერიტორიული განვითარების პოლიტიკის მიმართულებით გაუმჯობესებულია სახელმწიფო და არასახელმწიფო აქტორების შესაძლებლობები და შემუშავებულია გამოყენებითი კვლევები.

ადამიანის უფლებების სწავლება დოკუმენტური ფილმების მეშვეობით

ადამიანის უფლებების სწავლება დოკუმენტური ფილმების მეშვეობით

დონორი: ჩეხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო განხორციელების პერიოდი: 03/2018 - 12/2019 განმახორციელებელი ორგანიზაცია: PEOPLE IN NEED პარტნიორი: საქართველოს სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემია   საბოლოო მიზანი: ადამიანის უფლებების დაცვასა და ხელშეწყობაში ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა.   კონკრეტული მიზანი: ▪ მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდებთ ვრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერა.

კონკრეტული მიზანი: ▪ მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდებთან მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობის გაძლიერება, რათა მათ პრაქტიკაში გამოიყენონ დოკუმენტური ფილმებით ადამიანის უფლებების სწავლების მეთოდოლოგია. ▪ ახალგაზრდები გახდებიან მთავარი მოქმედი პირები თავიანთ თემებში ადამიანის უფლებების ხელშეწყობისთვის.

პროექტის არეალი და სამიზნე ჯგუფები: პროექტი ხორციელდება გორის და სენაკის მუნიციპალიტეტებში. ადგილობრივი სამიზნე ჯგუფი მოიცავს ექვს ახალგაზრდებთან მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციას და ორ მუნიციპალურ ახალგაზრდულ ცენტრს. პროექტის ბენეფიციარები: სამიზნე მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდებთან მომუშავე ორგანიზაციები, მუნიციპალური ახალგაზრდული ცენტრები, ადგილობრივი ახალგაზრდები და საზოგადოება.

 

პროექტით გათვალისწინებული ძირითადი აქტივობები:

 

* ახალგაზრდებთან მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მუნიციპალური ახალგაზრდული სახლების წარმომადგენლების შესაძლებლობების გაძლიერება ადამიანის უფლებებისა და დოკუმენტური ფილმებით ადამიანის უფლებების სწავლების მეთოდოლოგიაში.

* დოკუმენტური ფილმებით ადამიანის უფლებების სწავლების მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელოს შექმნა 5 ფილმით, სპეციფიური ფოკუსით საქართველოში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებულ გამოწვევებზე.

*საქართველოს სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა აკადემიის ტრენერთა შესაძლებლობების გაზრდა დოკუმენტური ფილმებით ადამიანის უფლებების სწავლების მეთოდოლოგიაში.

* ახალგაზრდებისთვის ადამიანის უფლებებზე დოკუმენტური ფილმების ჩვენებების და დისკუსიების ორგანიზება.

* ახალგაზრდების მხარდაჭერა თავიანთ თემებში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული გამოწვევების იდენტიფიცირებასა და პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული ინიციატივების განხორციელებაში.

* ადამიანის უფლებების ფორუმის ჩატარება არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორში დოკუმენტური ფილმებით სწავლების მეთოდოლოგიის პოპულარიზების და სექტორთა შორის ადამიანის უფლებების დაცვისა და განხორციელების სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერების ხელშესაწყობად.

 

სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში

სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში

პროექტის "სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში" ძირითადი მიზანია, რომ გაძლიერდეს კავშირები საჯარო და სამოქალაქო სექტორს შორის და ერთობლივი სათათბირო ორგანოს - სოციალური ჩართულობის საკითხზე მომუშავე მრჩეველთა საბჭოს დაფუძნებით, მოხდეს სოციალური აქტივობების ჰარმონიზაცია.     

ამრჩეველთა საბჭოს ერთობლივი მოქმედება განსაზღვრავს სტრატეგიულ მიმართულებებს ადგილობრივი სოციალური დაცვის საქმეში. შესაძლებლობების გაძლიერება, მონიტორინგი და ერთობლივი აქტივობები სამიზნე არასამთავრობო ორგანიზაციებს დაეხმარება, რომ გახდნენ უფრო ძლიერი პარტნიორები სახელმწიფო სტრუქტურებისთვის, მონაწილეობა მიიღონ პრიორიტეტების დასახვაში და გაზარდონ სოციალური ჩართულობის პროგრამების ეფექტურობა როგორც ადგილობრივ, ისე ეროვნულ დონეზე.

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ევროპასთან თავისუფალი ვაჭრობის მხარდასაჭერად

პროექტის ამოცანაა ხელი შეუწყოს საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესის დაჩქარებას. ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის (DCFTA), ასევე მცირე და საშუალო ბიზნესებზე (SME) სახელმწიფო პოლიტიკის დანერგვის პარალელურად, პროექტი მიზნად ისახავს რეგიონში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების (სსო) შესაძლებლობების გაძლიერებას. DCFTA -ს ფარგლებში, ქართული კომპანიების მხოლოდ მცირე ნაწილია (კვლევების მიხედვით, მხოლოდ 6%) დაკავებული სავაჭრო ურთიერთობით ევროკავშირთან. მაშინ როცა რეგიონებში მოქმედი მცირე და საშუალო ბიზნესები, განსაკუთრებით კი, მეწარმეები სოფლად, განიცდიან შეზღუდულ წვდომას ექსპერტიზაზე, ფინანსებზე და აწყდებიან სირთულეებს ახალ ბაზრებზე შესვლის პროცესში, ისინი ვალდებულნი არიან დაიცვან DCFTA-ს ფარგლებში განსაზღვრული რეგულაციები. ამ მხრივ, ადგილობრივ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს შეუძლიათ შეასრულონ სოფლად დემოკრატიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ეფექტური ვექტორების როლი.