სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარება

სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარება

ხელს უწყობს მცირე გლეხებისა და მათი ოჯახების მიერ სიღარიბიდან თავის დაღწევას.


 PIN უზრუნველყოფს ფერმერული კოოპერატივების შექმნას, მათ წვდომას ინფორმაციის, ბაზრებისა და სერვისებისადმი, რომლებიც არსებითად მნიშვნელოვანია მათი საარსებო წყაროს გასავითარებლად. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, PIN-ი ერთმანეთთან აკავშირებს სხვადასხვა სექტორის წარმო- მადგენლებს, ფერმერებიდან დაწყებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და პროფესიული ასოციაციების ჩათვლით და ხელს უწყობს მათი შესა- ძლებლობების გაძლიერებას. PIN-მა დანერგა LEADER მიდგომა საქართველოში და შექმნა ადგილობრივი მოქმედების ჯგუფები, რომლებიც თავად განსაზღვრავენ თუ რა ტიპის ინვესტიციებია საჭირო სოფლის მეურნეობის დივერსიფიკაციის და ახალგაზრდების სოფლად დარჩენის შესაძლებლობებით უზრუნველყოფის მიზნით.


სრული ტექსტი ნაკლები ტექსტი

მიმდინარე დახმარება / დასრულებული ჰუმანიტარული პროგრამები

სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქართველოში

სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქართველოში

პროექტი „სოფლის განვითარების მოდელების სრულყოფა საქართველოში" არის სოფლის განვითარების საპილოტე პროექტის გაგრძელება (მე-2 ფაზა), რომელიც ხორციელდება PIN-ის მიერ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში. პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის (ENPARD II) ფარგლებში. პროექტის მიზანია, ყაზბეგში ცხოვრების სტანდარტის და სოციო-ეკო ნომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.
მეფუტკრეობის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში

მეფუტკრეობის მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში

პროექტის მიზანი: საქართველოში ხარისხიანი თაფლისა და მეფუტკრეობის სხვა პრო- დუქციის მოცულობისა და ღირებულების ზრდა, საქართველოს ბაზარზე ხარისხიანი პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა.

პროექტის პირდაპირი სამიზნე ჯგუფებია:
 მცირე და საშუალო ზომის მეფუტკრეები; საინფორმაციო და საკონსულტაციო ცენტრების (ICC) თანამშრომლები; კავშირი-ასო- ციაცია „აგორას" რეგიონალური საგანმანათლებლო და საკონსულტაციო მეფუტკრე- ობის ცენტრის პერსონალი; გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიის თანამშრომლები.

პროექტის ამოცანები/მოსალოდნელი შედეგები:

✔ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიაში საერთაშორისო სერტიფი- ცირებული მეთოდების დანერგვა და აკრედიტებული ლაბორატორიის მიერ მეფუ- ტკრეობის პროდუქტების ხარისხის კონტროლი, რაც საშუალებას მისცემს ლაბორა- ტორიას გასცეს საერთაშორისო ხარისხის სერტიფიკატი. აკრედიტაციის მიღებით შე- საძლებელი იქნება თაფლზე ხარისხიანი კონტროლის განხორციელება, რაც არა მხო- ლოდ დადებითად აისახება შიდა მოხმარებისთვის განკუთვნილი პროდუქციის უსა- ფრთხოებაზე, არამედ გაზრდის პროდუქციის ექსპორტს საერთაშორისო ბაზარზე;

✔ მცირე და საშუალო მეფუტკრეთა მიერ ფუტკრის მოშენებისა და ფუტკრის პროდუქციის წარმოების ახალი და ეფექტური მეთოდების დანერგვა, მათი ცოდნისა და შესაძ- ლებლობების ამაღლება საჭიროებებზე დაფუძნებული ტრენინგ-სემინარების ჩატარების გზითა და ტექნიკური საგრანტო მხარდაჭერით, რაც გამოიწვევს იმ ადგილობრივ მეფუტკრეთა წილის ზრდას, რომლებიც იყენებენ თანამედროვე მეთოდებს, ასევე სა- მომავლოდ განაპირობებს ფერმერების მიერ ხარისხიანი თაფლის წარმოებას და ფუტკრის სხვა პროდუქციის მოცულობისა და ღირებულების გაზრდას.

✔ კავშირი-ასოციაცია „აგორას" მეფუტკრეობის რეგიონალური, მრავალფუნქციური საგანმანათლებლო-საკონსულტაციო ცენტრის დაარსების და ეფექტური ფუნქციონი- რების ხელშეწყობა. ცენტრი წარმართავს მცირე და საშუალო მეფუტკრეების თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას, ორგანიზებას გაუწევს მეფუტკრეობის პროდუქტების გა- მოფენა/გაყიდვებს და ხელს შეუწყობს მათ პოპულარიზაციას.

ევროკავშირის ფიტოსანიტარული სტანდარტები საქართველოსთვის

ევროკავშირის ფიტოსანიტარული სტანდარტები საქართველოსთვის

ქართული მცენარეებისა და მცენარეული პროდუქტებისთვის ევროკავშირის ბაზრის ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით, ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სექტორმა წარმატებით უნდა დანერგოს ევროკავშირის კანონმდებლობა ფიტოსანიტარულ სფეროში, განსაკუთრებით მცენარეთა ჯანმრთელობის, პესტიციდებისა და სასუქების, ლაბორატორიების კუთხით. PIN იმუშავებს სხვადასხვა ადგილობრივ პარტნიორებთან, რათა მოახდინოს მცენარეული პროდუქტების მწარმოებლების ინფორმირებულობა ფიტოსანიტარული სტანდარტების შესახებ, რათა მათ შეძლონ თავიანთი პროდუქცია მოიყვანონ ევროპული და მსოფლიო ბაზრის სტანდარტებთან შესაბამისობაში.

ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი

ყაზბეგის განვითარების ჯგუფი

 LEADER მიდგომა 20 წლის განმავლობაში იყო ევრო კავშირის სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი. მისი პილოტირება ეხლა ხდება საქართველოში.   პინ-ი მხარს უჭერს ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესის თანამონაწილეობით მექანიზმს ჩამოყალიბებას ისევე როგორც რეგიონის მდგრად განვითარებასა და მისი მაცხოვრებელების ცხოვრების დონის ამაღლებას. კვ დონის ამაღლებას.

კვლევები, მონიტორინგები და შეფასებები ხელს შეუწყობს ადგილობრივ კონტექსტში ადაპტირებულ LEADER-ის მიდგომის განხორციელებას, რომელიც თავის მხრივ საქართველოში სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების გარანტი იქნება.

LEADER-ის მიდგომის ძირითადი პრინციპია შეკრას ყველა მიმართულების მოთამაშე, ეს იქნება ადგილობრივი მთავრობა, კერძო თუ სამოქალაქო სექტორი, ისევე როგორც რაიონის მკვიდრნი  და ჩამოაყალიბოს მათ შორის მჭიდრო თანამშრომლობა, რათა მოხდეს ადგილობრივი რესურსების უფრო ეფექტური გამოიყენება.

ყაზბეგის რაიონის ადგილობრივ თვითმართველობა, მეწარმეები, ფერმერები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მოქალაქეები და სხვა მნიშვნელოვანი მოთამაშეები როგორიც არის ყაზბეგის ეროვნული პარკის ადმინისტრაცია არიან მოწვეულნი მიიღონ მონაწილეობა ადგილობრივი სტრატეგიის შემუშავებაში და გახდნენ ადგილობრივი მოქმედების ჯგუფის წევრები.


სტრატეგიის შემუშავების შემდეგ ადგილობრივი მაცხოვრებლებისათვის გამოცხადდება მცირე საგრანტო კონკურსი. მთელი ეს პროცესი იქნება გამჭვირვალე ყაზბეგის მაცხოვრებლებისათვის.

იმისათვის რომ მოხდეს ინოვაციური მეთოდოლოგიის ეფექტური დანერგვა პროექტი ითვალისწინებს მიზან ჯგუფებისათვის უნარების განვითარებას. ევროკავშირის ქვეყნების გამოცდილებას თუ მიმოვიხილავთ, დავინახავთ რომ ეს მიდგომა აქტიურ ინდივიდებს აძლევს საშუალებას მოახდინონ სოციალური ქსელების მობილიზება, ასევე ზრდის სამოქალაქო ჩართულობა რაც საბოლოო ჯამში ხელს უწყობს რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას.

მცირე გრანტებით მხარდაჭერლი ინდივიდუალური პროექტები შეიძლება გახდნენ მიბაძვის პოზიტიური მოდელები.